Ogólne Zasady I Warunki

Ogólne Zasady I Warunki Postando Gmbh

1 Zakres stosowania i podstawy prawne

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe zawierają wcześniej sformułowany, uproszczony zestaw klauzul, które służą jako podstawa umowy pomiędzy operatorem platformy internetowej http://www.postando.de, Postando GmbH, a Państwem, klientem lub klientem. Niniejszym wyraźnie zaznacza się, że inne warunki ogólne, takie jak warunki klienta, nie mają zastosowania.

Klient jest konsumentem, o ile cel zamówionych usług nie może być przypisany do jego działalności handlowej lub działalności zawodowej na własny rachunek. Z drugiej strony, przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej przy zawieraniu umowy.

2 Zawarcie umowy

Zamawiając nasze usługi za pośrednictwem naszej aplikacji, klient akceptuje nasze Ogólne Warunki Handlowe. Zamówienie jest uruchamiane wraz z potwierdzeniem sposobu płatności i jest uznawane za prawnie wiążące.

Z zastrzeżeniem faktu, że klient przekazuje niemoralne treści lub narusza obowiązujące prawo, operator ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.

3 Zakres usług

Umowa obejmuje produkcję oraz przekazanie Postando (pocztówki lub karty okolicznościowej) zaprojektowanej przez klienta na adres wskazany przez klienta.

Niniejsze Postando będzie transportowane przez przedsiębiorstwo żeglugowe wybrane przez Postando.

Przy dostawie do przedsiębiorstwa spedycyjnego usługę operatora uważa się za wykonaną.

Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania udostępnionych danych pod kątem ich poprawności, kompletności lub zgodności z przepisami prawa.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane danymi podanymi przez klienta.

Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania rekomendacji lub powierzchni reklamowej firm na tych pocztówkach w ramach kampanii reklamowych/voucher, w których klient może wysłać jeden lub więcej bezpłatnych lub zniżkowych Postandos.

4 Obowiązki Klienta

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych przed przekazaniem ich operatorowi. Dotyczy to w szczególności obszaru jakości i druku włożonej grafiki oraz możliwości wysyłania adresów. Sprawdzenie przez operatora nie ma miejsca. Ryzyko, że Postando nie może być dostarczone do odbiorcy danych określonych przez klienta, ponosi klient.

Usterki spowodowane przez operatora muszą być natychmiast zgłaszane. Po upływie dwóch tygodni klient zwalnia operatora z roszczeń regresowych.

5 Ceny, terminy płatności i przypomnienia

Podane przez nas ceny są cenami końcowymi zawierającymi podatek od wartości dodanej i koszty wysyłki. Płatność jest płatna natychmiast po zawarciu umowy w formie zaliczki. Zostanie to rozliczone za pomocą wybranej przez klienta metody płatności. Płatność odbywa się po wybraniu za pomocą PayPal z kuponem, Sofortüberweisung lub kartą kredytową. Wyciągi z kart kredytowych i natychmiastowe przelewy realizowane są przez PAYONE GmbH – Fraunhoferstraße 2-4 – 24118 Kiel, Niemcy – siedziba firmy: Kiel – Amtsgericht Kiel HRB 6107 – Dyrektorzy zarządzający: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß – Ein Unternehmen der Sparkassen-Finzgruppe.

W zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności, do przetwarzania poszczególnych płatności mają zastosowanie ogólne warunki i informacje o ochronie danych wybranego dostawcy usług płatniczych.

6 Prawo autorskie

W odniesieniu do motywów lub zdjęć przekazywanych Operatorowi przez Klienta w celu wykonania Postando oraz treści wiadomości osobistej do wskazanego przez Klienta odbiorcy, Klient jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego prawa i zapewnienia, że nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa osobiste.

Klient zwolni Operatora z wszelkich roszczeń osób trzecich – niezależnie od ich charakteru – wynikających z niezgodności z prawem udostępnionych Operatorowi szablonów do produkcji Postando lub treści wiadomości osobistej skierowanej do odbiorcy Postando i/lub naruszenia praw osób trzecich oraz zwróci Operatorowi uzasadnione koszty obrony prawnej.

W celu wykonania i wysłania Postando Klient udziela Operatorowi prostego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni, prawa do korzystania z motywów lub zdjęć i tekstów przekazywanych mu przez Klienta.

Operator nie może być zobowiązany do produkowania i/lub wysyłania Postandos, które w oczywisty sposób naruszają moralność publiczną lub zakazy prawne. Operator niezwłocznie poinformuje klienta o takich problemach i anuluje zamówienie.

Jeśli plik przesłany przez klienta narusza obowiązujące prawo, w szczególności prawa autorskie, prawa konkurencji lub inne prawa osób trzecich, klient zwalnia operatora z wszelkich praw osób trzecich.

7 Odpowiedzialność i gwarancja

Operator nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne pomiędzy produktem drukowanym a danymi oryginalnymi. Nie będą przyjmowane skargi, które wynikają ze złej jakości oryginalnego obrazu, na przykład z powodu zbyt niskiej rozdzielczości.

Operator wykona wszystkie zamówienia tak szybko, jak to możliwe. Niewielkie opóźnienie w dostawie nie uprawnia klienta do odmowy przyjęcia towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.

Do gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawowe.

Poza tym nie obowiązują żadne dalsze obietnice gwarancyjne operatora.

8 Prawo odstąpienia od umowy

Zasadniczo konsumenci mają prawo, zgodnie z § 355 BGB, do odstąpienia od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również umów sprzedaży na odległość zgodnie z § 312 d BGB w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.

Usługa oferowana przez operatora jest jednak indywidualnie dostosowana do potrzeb indywidualnego klienta i jego produktów poligraficznych. § 312 g Abs. 2 Nr. 1 BGB wyklucza we wszystkich tych przypadkach zasadniczo istniejące prawo do odwołania. Nie ma zatem prawa do odstąpienia od umowy.

9 Polityka prywatności

Klient traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. W naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mogą Państwo przeczytać, czy i w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

10 Pozostałe rezerwy

Nie istnieją żadne dodatkowe lub odmienne przepisy w stosunku do tych ogólnych warunków.

Niniejsze OWH oraz stosunki między klientem a operatorem podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu.

Ten wybór prawa ma zastosowanie do konsumenta jedynie w takim zakresie, w jakim nie są ograniczone żadne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Prawo sprzedaży ONZ jest wyłączone. Umowy dodatkowe i zmiany umowy wymagają formy tekstowej. W transakcjach handlowych z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego sądem właściwym dla czynności prawnych jest siedziba operatora. O ile roszczenia operatora nie są dochodzone w ramach procedury podżegania, właściwość miejscową sądu dla osób niebędących handlowcami ustala się na podstawie ich miejsca zamieszkania. Miejscem wykonania jest Frankfurt nad Menem.

Jeżeli jedno lub więcej postanowień jest nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Przepisy nieskuteczne zastępuje się przepisami ustawowymi.

11 Informacje o użytkowniku

Postando GmbH
Bertramstraße 2a,
60320 Frankfurt am Main
Niemcy
Telefon: +49 698 3048 – 066
E-Mail: info@postando.de
Strona internetowa: www.postando.de
Dyrektor zarządzający: Johannes Duttenhöfer